در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 57784

مصطفی حکمت

فلوشیپ اینترونشنال الکتروفیزیولوژی پیس میکر(تپش قلب و باطری قلب)

دوشنبه ها از ساعت 16 بعد از ظهر الی 21 شب